Årsmöte 8 juni 2021

Brf Söders tak 1 håller ordinarie föreningsstämma den 8 juni klockan 19:00.

På grund av pandemin och i enlighet med lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (SFS 2020:198) kommer föreningsstämman att hållas digitalt via videolänk.

Det går även att delta via ombud med fullmakt eller att avge poströst.

Årsmöteshandlingar med videolänk, instruktioner och formulär för poströstning har mejlats till medlemmarna och delats ut i brevlådor den 24 maj. Om du inte fått dessa handlingar kontakta styrelsen via kontakt@brfsoderstak.se

Har du inte fått e-post från styrelsen? Mejla aktuell postadress till ovanstående adress.

Årsmöte torsdag 28 maj 2020

Torsdag 28 maj 2020 klockan 18:00 håller Brf Söders tak 1 ordinarie föreningsstämma (årsmöte).

Platsen är Gotlandsgatan 44 (Synskadades riksförbunds lokaler), Ljunggrens rum.

Ladda ned kallelse med dagordning.

Ladda ned årsredovisning.

Angående covid-19-pandemin

På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika folksamlingar på över 50 personer uppmanas de boende att enbart delta med en person per röstberättigad medlem. Årsmöteslokalen är tillräckligt stor för att medge påbjudet avstånd mellan de närvarande.

I enlighet med Lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (SFS 2020:198) har medlemmar rätt att anlita annat ombud än som anges i föreningens stadgar § 20. Samma ombud får företräda flera medlemmar. Ombud ska uppvisa fullmakt.

På grund av det rådande läget kommer föreningsstämman enbart att avhandla de frågor som anges på dagordningen och därefter upplösas.

Extra föreningsstämma 11 september 2018

Kallelse till extra föreningsstämma i Brf Söders Tak 1

Tid: tisdag 11 september, klockan 18:30

Plats: Gotlandsgatan 44, Synskadades riksförbund, Ohbergs rum

 

Den extra föreningsstämman har som enda ärende att behandla ett förslag till ändring av stadgarna (andra omröstningen).

På grund av förändringar i lagstiftningen om ekonomiska föreningar är vissa stadgejusteringar nödvändiga. För att förslaget skall godkännas krävs två stämmobeslut, som måste genomföras före utgången av 2018.

Vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) den 29 maj 2018 godkändes de föreslagna förändringarna i en första omröstning.

För att förändringarna skall bli gällande krävs två tredjedels majoritet bland de röstande vid den extra föreningsstämman.

Förslag till ändrade stadgar.

Utskriftsvänlig kallelse.

Städdag lördag 19 maj

Våra grannar i hyresfastigheten arrangerar via lokala hyresgästföreningen en städdag lördag den 19 maj klockan 11–14. Det är dags att plocka fimpar och skräp, kratta grusplanerna och rensa i rabatterna. Städredskap kommer att finnas. Grillarna tänds och föreningen bjuder på korv och läsk.

Gården är vår gemensamma yta och alla boende, även i bostadsrättsföreningarna, är välkomna att delta för att göra vår utemiljö trevligare och att umgås med sina grannar.

Årsmöte 2018

Förutom sedvanliga årsmötesärenden kommer stämman att behandla ett förslag till ändring av stadgarna.

På grund av förändringar i lagstiftningen om ekonomiska föreningar är vissa stadgejusteringar nödvändiga. För att förslaget skall godkännas krävs två stämmobeslut, som måste genomföras före utgången av 2018. Under förutsättning att årsmötet accepterar de föreslagna förändringarna kommer en extra, beslutande föreningsstämma att hållas efter sommaren.

De föreslagna stadgeändringarna kan laddas ned här.

Dagordning för årsmötet kan laddas ned här.

Viktigt att medverka

Bostadsrätt är en boendeform som innebär ansvar. Fastigheten ägs och förvaltas av de boende. Som medlem i föreningen äger du en andel av fastigheten och har ett personligt ansvar för såväl fastigheten som föreningens ekonomi. Ditt andelstal påverkar också storleken på din del av föreningens skulder.

Vi som sitter i styrelsen är angelägna om att informera dig som delägare om vilka vi är och vad vi gör för att få driva föreningen på ett sätt som är fördelaktigt för alla delägare.

Vid stämman kommer vi därför även att redovisa:

  • Vad som har hänt under året
  • Kommande händelser av intresse
  • Föreningens förändrade ekonomi för 2018
  • Hur stor andel respektive delägare har av föreningens lån