Categories
Uncategorized

Kallelse till föreningsstämma den 21 oktober 2015

Kallelse 151021

Kallelse till föreningsstämma Bostadsrättsföreningen Söders tak 1

Extra föreningsstämma, den 21 oktober 2015

Extra föreningsstämma i Brf Söders tak 1 kommer att hållas onsdagen den 21 oktober 2015 klockan 19:00. Mötet hålls i Synskadades riksförbunds lokaler (mötesrum: Ljunggrens), Gotlandsgatan 44.

Enda punkt på dagordning är antagande av nya stadgar (andra beslutet).

Vid årsmötet den 9 juni 2015 fattades ett första beslut om att anta det nya stadgeförslag som styrelsen lagt fram till medlemmarna. För att stadgarna skall antas krävs ett andra beslut av föreningsstämma fattat med två tredjedels majoritet av närvarande medlemmar. För att stadgarna skall bli giltiga får inga ändringar företas i det förslag som antogs av ordinarie föreningsstämma (årsmötet).

Utdrag ur årsmötesprotokoll (ordinarie föreningsstämma) 9 juni 2015:

17. Beslut om nya stadgar (första beslutet) Styrelsens förslag till nya stadgar föredrogs för föreningsstämman. Föreningsstämman beslutade efter diskussion att enhälligt anta styrelsens förslag till nya stadgar enligt bilaga 2.

Sekreteraren påminde om att beslutet om stadgeändring blir giltigt först om det antas på två efter varandra följande föreningsstämmor, och att det på andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande eller den högre majoritet som krävs enligt lag röstat för förslaget. Beslutet skall därför tas upp till förnyad prövning av föreningsstämma. En kallelse till extra föreningsstämma kommer att skickas ut av styrelsen.

Styrelsens stadgeförslag delades ut till årsmötet och finns tillgängligt på föreningens webbplats <brfsoderstak.se>. Kopia på papper kan erhållas efter hänvändelse enligt nedan.

Om medlem önskar behandla annan fråga vid föreningsstämman skall detta meddelas styrelsen senast en vecka i förväg (14 oktober).

Olof Ander                                                                                                               Ordförande                                                                                                 olof.ander@hotmail.com                                                                                                        073-5504491

Jonas Nordin Sekreterare                                                                                       Blekingegatan 48                                                                                    jomanord@gmail.com                                                                                                         076-249 83 73

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *