Categories
Uncategorized

Förslag till stadgeändring

Nya stadgar Brf Söders tak 1

 

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERS TAK 1

 FÖRENINGENS FIRMA

1 §     Firma, ändamål och säte

MEDLEMSKAP

2 §     Medlemskap och överlåtelse

3 §     Medlemskapsprövning – fysisk person

4 §     Medlemskapsprövning – juridisk person

5 §     Bosättningskrav

6 §     Andelsägande

 

AVGIFTER

7 §     Avgifter till föreningen

8 §     Insats och upplåtelseavgift

9 §     Årsavgiftens beräkning

10 §   Överlåtelse- och pantsättningsavgift

11 §   Avgift för andrahandsupplåtelse

12 §   Övriga avgifter

13 §   Dröjsmål med betalning

STÄMMA

14 §   Föreningsstämma

15 §   Motioner

16 §   Extra föreningsstämma

17 §   Dagordning

18 §   Kallelse

19 §   Rösträtt

20 §   Ombud och biträde

21 §   Röstning

22 §   Jäv

23 §   Över- och underskott

24 §   Valberedning

25 §   Stämmans protokoll
STYRELSEN

26 §   Styrelsens sammansättning

27 §   Konstituering

28 §   Styrelsens protokoll

29 §   Beslutsförhet och röstning

30 §   Beslut i vissa frågor

31 §   Firmateckning

32 §   Styrelsens åligganden

33 §   Utdrag ur lägenhetsförteckning

REVISORER

34 §   Räkenskapsår

35 §   Revisorernas sammansättning

36 §   Avgivande av revisionsberättelse

ANSVAR

37 §   Bostadsrättshavarens ansvar

38 §   Bostadsrättsförsäkring

39 §   Brand- och vattenledningsskador

40 §   Komplement

41 §   Felanmälan

42 §   Gemensam upprustning

43 §   Föreningens rätt att avhjälpa brist

ANVÄNDNING AV LÄGENHETEN

44 §   Tillbyggnad

45 §   Ombyggnad

46 §   Användning av bostadsrätten

47 §   Sundhet, ordning och gott skick

48 §   Tillträdesrätt

49 §   Andrahandsuthyrning

50 §    Inneboende

FÖRVERKANDE

51 §   Förverkandegrunder

52 §   Ersättning vid uppsägning

53 §   Tvångsförsäljning

ÖVRIGT

54 §   Meddelanden

55 §   Framtida underhåll

56 §   Vinstutdelning

57 §   Upplösning, likvidation m.m.

58 §   Tolkning

59 §   Stadgeändring
FÖRENINGENS FIRMA

 

1 § Firma, ändamål och säte

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Söders Tak 1.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt garageplatser åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare att i förekommande fall hyra ut kommersiella lokaler. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

 

MEDLEMSKAP

2 § Medlemskap och överlåtelse

Medlemskap erhålls i samband med upplåtelse. En ny innehavare får utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten, och/eller i förekommande fall nyttja garageplatsen, endast om han eller hon antagits till medlem i föreningen. Förvärvaren ska skriftligen ansöka om medlemskap i föreningen på sätt styrelsen bestämmer. Till medlemsansökan ska fogas styrkt kopia av överlåtelsehandling som ska vara underskriven av köpare och säljare och innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt pris. Motsvarande gäller vid byte och gåva. Om överlåtelsehandlingen inte uppfyller formkraven är överlåtelsen ogiltig.

Styrelsen är skyldig att senast inom en månad från det att ansökan om medlemskap ankom till föreningen, pröva frågan om medlemskap. Föreningen kan komma att begära en kreditupplysning avseende sökanden. En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare ska anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medger att han eller hon får stå kvar som medlem.

3 § Medlemskapsprövning – fysisk person

Medlemskap kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus eller som föreningen upplåter bostadsrätt till. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare.

Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning.

En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt övergått till vägras medlemskap i föreningen. Särskilda regler gäller vid exekutiv försäljning, tvångsförsäljning, övergång av bostadsrätten till dödsbo samt liknande förvärv.

4 § Medlemskapsprövning – juridisk person

Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen även om ovan angivna förutsättningar för medlemskap är uppfyllda. En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan samtycke av styrelsen genom överlåtelse förvärva ytterligare bostadsrätt. Kommun och landsting får ej vägras medlemskap.

Såvitt avser juridisk person ska föreningen skäligen ha att godta vederbörande som medlem såvitt inte antingen anmärkning kan riktas mot den juridiska personens ekonomiska förutsättningar eller skötsamhet eller föreningen ej beviljar medlemskap för att säkerställa föreningens skattemässiga ställning som s.k. äkta privatbostadsföretag.

5 § Bosättningskrav

Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap.

6 § Andelsägande

Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka sambolagen tillämpas.

AVGIFTER

7 § Avgifter till föreningen

Varje medlem ska betala en avgift till föreningen i form av en insats när bostadsrätten upplåts till honom eller henne. Föreningen har dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse.

8 § Insats och upplåtelseavgift

Insats och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insatsen ska alltid beslutas av föreningsstämma.

9 § Årsavgiftens beräkning

Årsavgiften fastställs av styrelsen.

Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal.

Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkning ska fattas av föreningsstämma. Om beslutet medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan andelstalen blir beslutet giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande på stämman gått med på beslutet.

För lägenheter som utrustats med fungerande eldstäder får årsavgiften vara förhöjd med högst 2 % av vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp.

Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för taxebundna kostnader såsom värme, varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten, elektrisk ström, TV, bredband och telefoni ska erläggas efter förbrukning, area eller per lägenhet.

10 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av det prisbasbelopp som gäller för tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

11 § Avgift för andrahandsupplåtelse

Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen.

Avgiften för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen motsvara högst
10 % av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

12 § Övriga avgifter

Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av bostadsrättslagen eller annan författning.

13 § Dröjsmål med betalning

Årsavgiften ska betalas på det sätt styrelsen beslutar. Betalning får dock alltid ske genom postanvisning, plusgiro eller bankgiro. Årsavgift ska erläggas senast sista vardagen före varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutar om annat. Om inte årsavgiften eller övriga förpliktelser betalas i rätt tid får föreningen ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen på det obetalda beloppet från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

STÄMMA

14 § Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före juni månads utgång.

15 § Motioner

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast den 31 januari eller inom den senare tidpunkt styrelsen beslutat.

16 § Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan föreningsstämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av antalet röster enligt 19 §.

 17 § Dagordning

På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

Stämmans öppnande

 1. Godkännande av dagordningen
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisorns berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om resultatdisposition
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 17. Stämmans avslutande

På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1–7 och 18 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst.

18 § Kallelse

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Kallelse ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma. Inför extra stämma ska kallelse utfärdas tidigast fyra veckor och senast en vecka före extra stämman.

Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom utdelning. Om medlem uppgivit annan adress ska kallelsen i stället skickas till medlemmen. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller publiceras på föreningens webbplats.

19 § Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Medlem som innehar flera bostadsrätter har också endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

20 § Ombud och biträde

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än en röst. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig.

Ombud och biträde får endast vara:

 • annan medlem
 • medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo
 • föräldrar
 • syskon
 • barn
 • annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus
 • god man

Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare.

21 § Röstning

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmans ordförande biträder. Blankröst är inte en avgiven röst.

Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.

Stämmoordförande eller föreningsstämma kan besluta att sluten omröstning ska genomföras. Vid personval ska dock sluten omröstning alltid genomföras på begäran av röstberättigad.

För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen.

22 § Jäv

En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om:

 1. talan mot sig själv
 2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen
 3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i fråga har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens

23 § Över- och underskott

Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning.

24 § Valberedning

Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval samt lämna förslag till styrelsearvode.

25 § Stämmans protokoll

Vid föreningsstämma ska protokoll föras av den som stämmans ordförande därtill utsett. I fråga om protokollets innehåll gäller: att röstlängden ska tas in i eller biläggas protokollet

 1. att stämmans beslut ska föras in i protokollet
 2. att om omröstning skett ska resultatet av denna anges i protokollet

Justerat protokoll ska senast inom tre veckor hållas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet ska förvaras på betryggande sätt.

STYRELSEN

26 § Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Omval av ledamöter kan ske. Ledamot behöver inte vara medlem i föreningen.

27 § Konstituering

Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer om inte föreningsstämma beslutat annorlunda.

28 § Styrelsens protokoll

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras som justeras av protokollföraren och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd. Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för ledamöter, suppleanter och revisorer.

29 § Beslutsförhet och röstning

Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. För giltigt beslut krävs enhällighet när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande. Suppleanter tjänstgör i den ordning som ordförande bestämmer om inte annat bestämts av föreningsstämma eller framgår av arbetsordning (beslutad av styrelsen).

30 § Beslut i vissa frågor

Beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens hus eller mark ska alltid fattas av föreningsstämma. Om en ny-, till- eller ombyggnad innebär att medlems bostadsrätt förändras ska samtycke från medlem inhämtas. Om bostadsrätts-havaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.

I den mån föreningen är delägare i gemensamhetsanläggning företräds föreningen av styrelsen. Frågor av principiell karaktär ska föreläggas föreningsstämman för beslut.

31 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas – förutom av styrelsen – av minst två styrelseledamöter i förening.

32 § Styrelsens åligganden

Bland annat åligger det styrelsen:

 • att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter
 • att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)
 • att senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen
 • att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig
 • att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen

33 § Utdrag ur lägenhetsförteckning

Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrätt.

REVISORER

34 § Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

35 § Revisorernas sammansättning

Föreningsstämma ska välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorer behöver inte vara medlemmar i föreningen.

36 § Avgivande av revisionsberättelse

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman.

ANSVAR

37 § Bostadsrättshavarens ansvar

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenhetens inre i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten. Detta gäller även mark, förråd, garage och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, elektricitet, vatten och ventilation i lägenheten samt tillse att dessa installationer utförs fackmannamässigt. Bostadsrättshavaren är också skyldig att följa de anvisningar som meddelats rörande skötseln av marken. För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd.

Föreningen svarar i övrigt för att huset och föreningens fasta egendom är väl underhållna och hålls i gott skick.

Bostadsrättshavarens ansvar för utrustning/funktioner i lägenheten omfattar bland annat följande:

 • ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt
 • icke bärande innerväggar
 • glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande beslag, handtag, låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning
 • till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka, och lås inklusive nycklar; bostadsrättshavare svarar även för all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida; motsvarande gäller för balkong- eller altandörr
 • innerdörrar och säkerhetsgrindar
 • lister, foder och stuckaturer
 • elradiatorer; i fråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning
 • elektrisk golvvärme, som föreningen ej försett lägenheten med
 • eldstäder, dock inte tillhörande rökgångar
 • ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet
 • undercentral (säkringsskåp) och därifrån utgående el- och informationsledningar (telefon, kabel-tv, data med mera) i lägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer
 • ventiler och luftinsläpp, dock endast målning
 • brandvarnare

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för:

 • till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt
 • inredning och belysningsarmaturer
 • vitvaror och sanitetsporslin
 • golvbrunn med tillhörande klämring till den del dessa är åtkomliga från lägenheten
 • rensning av golvbrunn och vattenlås
 • tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • kranar, blandare och avstängningsventiler
 • ventilationsfläkt
 • elektrisk handdukstork

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat:

 • vitvaror
 • köksfläkt
 • rensning av vattenlås
 • diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • kranar och avstängningsventiler;
 • avrinningsskydd under diskmaskin samt kyl och frys

Bostadsrättshavaren svarar för byte och underhåll av luftfilter.

Bostadsrättshavaren svarar även för alla installationer i lägenheten som installerats av bostadsrättshavaren eller tidigare innehavare av bostadsrätten.

38 § Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättshavaren ska teckna och inneha såväl hemförsäkring som tillhörande bostadsrättstillägg.

39 § Brand- och vattenledningsskador

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.

40 § Komplement

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan, terrass eller uteplats svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning av denna. Bostadsrättshavaren ska även se till att avrinning för dagvatten inte hindras.

41 § Felanmälan

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för i enlighet med bostadsrättslagen och dessa stadgar.

42 § Gemensam upprustning

Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i huset besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

43 § Föreningens rätt att avhjälpa brist

Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

ANVÄNDNING AV LÄGENHETEN

44 § Tillbyggnad

Anordningar såsom markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. får monteras på husets utsida endast efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar liksom för eventuell skada som orsakas av dessa. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera anordningar utan rätt till ersättning. I annat fall har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att demontera anordningen på bostadsrättshavarens bekostnad.

45 § Ombyggnad

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens skriftliga tillstånd:

 1. ingrepp i bärande konstruktion,
 2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
 3. annan väsentlig förändring av lägenheten

 

Styrelsen ska medge tillstånd om åtgärden inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Som väsentlig förändring räknas alltid förändring som kräver bygganmälan eller bygglov.

46 § Användning av bostadsrätten

Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelser som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

47 § Sundhet, ordning och gott skick

Bostadsrättshavaren är skyldig att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utom huset samt rätta sig efter föreningens ordningsregler. Detta gäller även för den som hör till hushållet, gästar bostadsrättshavaren eller som utför arbete för bostadsrättshavarens räkning.

Hör till lägenheten mark, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement ska bostadsrättshavaren iaktta sundhet, ordning och gott skick även i fråga om sådant utrymme.

Ohyra får inte föras in i lägenheten.

48 § Tillträdesrätt

Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra.

Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten.

49 § Andrahandsuthyrning

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.

50 § Inneboende

Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.

FÖRVERKANDE

51 § Förverkandegrunder

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan förverkas och föreningen således bli berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning om:

 1. bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller avgift till föreningen
 2. lägenheten utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåts i andra hand
 3. bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för förening eller annan medlem
 4. lägenheten används för annat ändamål än vad den är avsedd för och avvikelsen är av väsentlig betydelse för föreningen eller någon medlem
 5. bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i huset
 6. bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar
 7. bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och inte kan visa giltig ursäkt för detta
 8. bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs
 9. lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken till en inte oväsentlig del ingår i brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning

Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. I enlighet med bostadsrättslagens regler ska föreningen i vissa fall uppmana bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bostadsrätten. Sker rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från bostadsrätten.

52 § Ersättning vid uppsägning

Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till skadestånd.

53 § Tvångsförsäljning

Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning kan bostadsrätten komma att tvångsförsäljas enligt reglerna i bostadsrättslagen.

ÖVRIGT

54 § Meddelanden

Meddelanden delges genom anslag i föreningens hus eller på föreningens webbplats eller genom e-post eller utdelning.

55 § Framtida underhåll

Avsättning för att säkerställa underhåll av föreningens hus beslutas av föreningsstämma.

Styrelsen ska upprätta en underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens hus och årligen upprätta en budget för att kunna fatta beslut om årsavgiftens storlek och säkerställa behövliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus samt i skälig omfattning besiktiga föreningens egendom.

Avsättning till fond för yttre underhåll får ske. De överskott som annars kan uppstå på föreningens verksamhet får överföras i ny räkning till påföljande år.

56 § Vinstutdelning

Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst ska delas ut ska vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det senaste räkenskapsåret.

57 § Upplösning, likvidation m.m.

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas andelstal.

58 § Tolkning

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och annan lagstiftning. Föreningen kan ha utfärdat ordningsregler för förtydligande av dessa stadgar.

59 § Stadgeändring

Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattats av två på varandra följande föreningsstämmor och minst hälften av de röstande på första stämman gått med på beslutet, respektive minst två tredjedelar på den andra stämman. Bostadsrättslagen kan i vissa situationer föreskriva högre majoritetskrav.

Ovanstående stadgar har antagits vid Bostadsrättsföreningen Söders Tak 1:s föreningsstämma i Stockholm den XX xxxxx 2015 med för stadgerevidering erforderlig majoritet.

 

Stockholm den XX xxxxx

 

 

 

…………………………………….                          …………………………………….

Namn                                                                    Namn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *