Categories
Uncategorized

Välkommen till föreningsstämman i Brf Söders Tak 1

Tid: Onsdag 18 juni, kl 18.00                                                                                                   Plats: Fastighets AB Stockholmia, Blekingegatan 46 BV.

1. Stämmans godkännande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av stämmoordförande

4. Val av protokollförare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

7. Fasställande av röstlängd

8. Styrelsens årsredovisning

9. Revisionsberättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommand år

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och suppleanter

16. Val av valberedning

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutande

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *