Extra föreningsstämma 11 september 2018

Kallelse till extra föreningsstämma i Brf Söders Tak 1

Tid: tisdag 11 september, klockan 18:30

Plats: Gotlandsgatan 44, Synskadades riksförbund, Ohbergs rum

 

Den extra föreningsstämman har som enda ärende att behandla ett förslag till ändring av stadgarna (andra omröstningen).

På grund av förändringar i lagstiftningen om ekonomiska föreningar är vissa stadgejusteringar nödvändiga. För att förslaget skall godkännas krävs två stämmobeslut, som måste genomföras före utgången av 2018.

Vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) den 29 maj 2018 godkändes de föreslagna förändringarna i en första omröstning.

För att förändringarna skall bli gällande krävs två tredjedels majoritet bland de röstande vid den extra föreningsstämman.

Förslag till ändrade stadgar.

Utskriftsvänlig kallelse.

Årsmöte 2018

Förutom sedvanliga årsmötesärenden kommer stämman att behandla ett förslag till ändring av stadgarna.

På grund av förändringar i lagstiftningen om ekonomiska föreningar är vissa stadgejusteringar nödvändiga. För att förslaget skall godkännas krävs två stämmobeslut, som måste genomföras före utgången av 2018. Under förutsättning att årsmötet accepterar de föreslagna förändringarna kommer en extra, beslutande föreningsstämma att hållas efter sommaren.

De föreslagna stadgeändringarna kan laddas ned här.

Dagordning för årsmötet kan laddas ned här.

Viktigt att medverka

Bostadsrätt är en boendeform som innebär ansvar. Fastigheten ägs och förvaltas av de boende. Som medlem i föreningen äger du en andel av fastigheten och har ett personligt ansvar för såväl fastigheten som föreningens ekonomi. Ditt andelstal påverkar också storleken på din del av föreningens skulder.

Vi som sitter i styrelsen är angelägna om att informera dig som delägare om vilka vi är och vad vi gör för att få driva föreningen på ett sätt som är fördelaktigt för alla delägare.

Vid stämman kommer vi därför även att redovisa:

  • Vad som har hänt under året
  • Kommande händelser av intresse
  • Föreningens förändrade ekonomi för 2018
  • Hur stor andel respektive delägare har av föreningens lån