Cykelförrådet Östgötagatan 48 A

Förråd

Vi i styrelsen vill poängtera att det är viktigt att våra små förråd som är till för cyklar och barnvagnar enbart används för detta ändamål. Nu kommer denna bostadsrättsinnehavare att ta bort denna soffa i nästa vecka, men vi måste tillsammans se till att ha en gemensam trevlig miljö. Kom gärna med åsikter eller uppmärksamma oss i styrelsen ifall ni ser bohag eller skräp i andra förråd, trapphus eller i källargångar.

Styrelsen informerar

Idag skedde som alla har fått vetskap om årsstämman. Vi var förutom styrelsen sju medlemmar som deltog.

Protokollet från årsstämman kommer att läggas upp på hemsidan efter att den justerats. Årsredovisningen finns redan upplagd under fliken ekonomi. De som inte deltog i årsstämman kommer naturligtvis att inom en dag få årsredovisningen i sin brevlåda. Skulle det dyka upp några frågor som berör årsredovisningen, tveka i sådana fall inte att höra av er.

Ifall någon har undrat vad som skett för arbete under det blåa tältet på innergården,  kan jag informera er att det byggts en utgång för brandgas  som leder från garaget. Det arbetet är nästintill klart, idag återställdes det mesta till sitt ursprungliga utseende.

Vi i styrelsen kommer att kalla till ytterligare ett möte under hösten, ett möte där styrelsen kommer att ge förslag på nya stadgar. Ett möte som kommer att kräva betydligt högre deltagande än idag för att en förändring av befintliga stadgar ska kunna ske. Det kräver som bekant två möten för en stadgeändring. Utöver det kommer vi informera mer om de nya avskrivningsreglerna. Vi från styrelsen kommer att ha ett möte med vår nya revisor för att få mer klarhet. Tydligen kommer nya uttalanden om linjär avskrivning att ske under hösten, därför väntar vi i styrelsen med att gå ut med mer information fram till dess.

Information om etapp 3 Obelisken 26

Under vecka 32 kommer bygget att starta med byggnation av ställningar runt Blekingegatan 42-48.

Inga tungtransporter kommer att förekomma på innergården, detta då det upptäcktes under etapp 2 att marken ned till garaget som ligger rakt under inte höll. Det kommer heller inte finnas några byggbodar eller bygghissar på innergården. Bygghissen kommer att placeras vid Blekingegatan 42.

Vid eventuella frågor som berör etapp 3 är ni välkomna att höra av er till oss i styrelsen eller till Anders Bergman.

Välkommen till föreningsstämman i Brf Söders Tak 1

Tid: Onsdag 18 juni, kl 18.00                                                                                                   Plats: Fastighets AB Stockholmia, Blekingegatan 46 BV.

1. Stämmans godkännande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av stämmoordförande

4. Val av protokollförare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

7. Fasställande av röstlängd

8. Styrelsens årsredovisning

9. Revisionsberättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommand år

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och suppleanter

16. Val av valberedning

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutande